Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hai hợp tác xã nông nghiệp được phê duyệt dự án vay vốn

(15:20 | 16/04/2024)

Đây là dự án vay vốn theo Nghị quyết số 337/2020/NQ[1]HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, hai hợp tác xã được hỗ trợ vay vồm gồm Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận và Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thạnh, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành.

 

Chính sách sử dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, đối với Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát, dự án vay vốn để hợp tác xã đầu tư Máy sấy thủy sản hiệu MS200 (Số lượng 02 cái); Nhà bao che 100 m2. Còn đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thạnh đầu tư Máy cày hiệu KUBOTA 6040 (Số lượng 01 cái); Máy cày hiệu KUBOTA 7040 (Số lượng 01 cái); Máy kéo lúa (Số lượng 02 cái); Máy cuộn rơm (Số lượng 01 cái); Phà (trẹt) chở máy gặt đập liên hợp và máy kéo lúa (Số lượng 02 cái).

 

Description: E:\BAI VIET, CONG TAC\HINH MINH HOA\THoa HTX\z4385349739430_577922279646f01e8e37692a30371c1e.jpg

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát, vay vốn để đầu tư máy sấy thủy sản, tạo ra sản phẩm OCOP

 

Mục đích của các dự án là tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển bền vững, tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của hợp tác xã nông nghiệp, nâng cao hơn nữa vai trò của hợp tác xã nông nghiệp đối với sự phát triền kinh tế - xã hội của địa phương. Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

 

Các dự án thực hiện đảm bảo sử dụng đúng mục đích, phù hợp với các nội dung được quy định tại Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND, Kế hoạch số 93/KH-UBND, Hướng dẫn liên ngành số 12/HD-LN và các văn bản hướng dẫn có liên quan của Trung ương, địa phương. Phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế tại địa phương và phát huy tối đa mọi nguồn lực hỗ trợ trong xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

 

Tổng kinh phí hỗ trợ cho hai hợp tác xã vay vốn là 2.480.000.000 đồng (hai tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng chẵn). Trong đó: dự án đầu tư máy sấy thủy sản: 520.000.000 đồng (năm trăm hai mươi triệu đồng chẵn); Dự án đầu tư máy cày và máy cuộn rơm: 1.960.000.000 đồng (một tỷ chín trăm sáu mươi triệu đồng chẵn). Thời gian vay: 60 tháng kể từ ngày ký Quyết định phê duyệt. Ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất 100% đến hết ngày 31/12/2025.

Tin va ảnh: T.T