Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang triển khai thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định trong lĩnh vực quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu*

(19:41 | 07/04/2024)

Ngày 03/4/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 651/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BCA của Bộ Công an quy định trong lĩnh vực quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu.

Theo đề nghị của Công an tỉnh, ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thù trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 03/2024/TT-BCA đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người trực tiếp làm công tác quản ỉý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý con dấu để nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu, tạo sự chuyên biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân, cũng như hiệu quả công tác quản lý nhà nước đổi với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý con dấu, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

2. Công an tỉnh xây dựng chương trình, kể hoạch cụ thể về những nội dung công việc để triển khai thực hiện, đặc biệt là những quy định mới; chủ động, thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các sở, ngành chức năng liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BCA; hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BCA đạt kết quả; làm tốtt công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm pháp luật, tội phạm lợi dụng các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Văn hóa và Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành chức năng liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp tốt với Công an tỉnh tổ chức thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BCA; nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật về quảnlý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu và các quy định mới tại Thông tư số 03/2024/TT-BCA để triển khai thực hiện đúng quy định. Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện đúng quy định. Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về các quy định của Thông tư số 03/2024/TT-BCA để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

4. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trong triển khai thực hiện Thông tư số 03/2024/TT-BCA để kịp thời chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định./.

Thùy Trang