Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa (st)

(08:31 | 26/02/2024)

Năm 2024, tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ. Tỉnh phấn đấu có ít nhất 16 doanh nghiệp được hướng dẫn, hỗ trợ áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh và cả nước.

 

Theo đó, tỉnh nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp năng suất xanh, phát triển cộng đồng. Tuyên truyền, giới thiệu về Chương trình quốc gia, chính sách của tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Phổ biến, hướng dẫn các giải pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

 

Tiếp đến, tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đặc thù của ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới được công bố. Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh.

 

Cạnh đó, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, chứng nhận hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

 

Tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang là cơ quan thường trực, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Thông tin, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia thực hiện nội dung chương trình, tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình này. Thành lập Hội đồng tư vấn, tổ chức tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; kiểm tra, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý năng suất và chất lượng, đặc biệt là những kiến thức, kỹ năng ứng dụng phương pháp sản xuất tinh gọn, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí... cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/18/35209/Ho-tro-doanh-nghiep-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham--hang-hoa.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)