Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (st)

(08:48 | 16/02/2024)

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

 

Theo đó, Nghị quyết 111/2024/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

 

Đơn cử về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm như sau:

 

- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (chi thường xuyên) và dự toán ngân sách nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm chi đầu tư, chi thường xuyên) của các chương trình mục tiêu quốc gia đã được chuyển sang năm 2024 theo quy định của Nghị quyết 104/2023/QH15 và Nghị quyết 108/2023/QH15.

 

- Theo thẩm quyền được phân cấp, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của các chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024 theo quy định của Nghị quyết 104/2023/QH15 và Nghị quyết 108/2023/QH15.

 

- Nguyên tắc điều chỉnh:

 

+ Việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước từ dự án thành phần không còn đối tượng hỗ trợ hoặc không đủ điều kiện để giải ngân kinh phí theo quy định hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung dự toán thực hiện cho các dự án thành phần khác trong cùng chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm không vượt quá tổng dự toán ngân sách nhà nước và không thay đổi cơ cấu chỉ đầu tư, chỉ thường xuyên của từng chương trình mục tiêu quốc gia đã được cấp có thẩm quyền giao;

 

+ Việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hằng năm giữa các dự án đầu tư trong danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trong cùng chương trình mục tiêu quốc gia phải bảo đảm không vượt quá tổng mức vốn đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của từng dự án, tổng mức vốn trong năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia./.

https://kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/83/35149/Co-che--chinh-sach-dac-thu-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia.html

Thùy Trang (theo kiengiang.gov.vn)