Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Điểm tin

Xem với cỡ chữAA

Hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 *

(07:03 | 18/10/2023)

Bộ Nội vụ có ban hành Công văn 5673/BNV-CCVC ngày 03/10/2023 về thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là địa phương) thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 như sau:

- Tổ chức rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 163/QĐ-TTg , Quyết định 705/QĐ-TTg , Quyết định 1659/QĐ-TTg , Quyết định 263/QĐ-TTg .

- Đẩy mạnh bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu vị trí việc làm, trong đó lồng ghép các nội dung bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại các chương trình, đề án, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quyết định 622/QĐ-TTg , Quyết định 1893/QĐ-TTg , Quyết định 1847/QĐ-TTg , Quyết định 771/QĐ-TTg , Quyết định 749/QĐ-TTg , Quyết định 146/QĐ-TTg .

- Chủ động biên soạn các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; Rà soát việc quản lý và cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo thẩm quyền được giao quy định tại Nghị định 89/2021/NĐ-CP ; Đẩy mạnh tổ chức bồi dưỡng theo loại hình từ xa.

- Tổ chức triển khai đánh giá chất lượng đối với các khóa bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý bằng phương thức trực tiếp đánh giá, giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng cơ quan đánh giá độc lập để thực hiện đánh giá theo quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BNV .

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền.

Xem thêm nội dung về kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 tại Công văn 5673/BNV-CCVC được ban hành ngày 03/10/2023.

Thùy Trang