Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền thông tin tích cực về Hội nghị Văn hóa toàn quốc

(15:49 | 29/11/2021)

Ngày 24 tháng 11 năm 2021  Ban Chỉ đạo 35 (Đảng ủy khối các cơ quan - doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang) ban hành công văn số 07-CV/BCĐ về Tuyên truyền thông tin tích cực về Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang gia tăng các hoạt động chống phá gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, biểu tình chống đối chính quyền, lật đổ Sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là Hội nghị Văn hóa toàn quốc, trước tình hình trên, Ban chi đạo 35 Đảng ủy Khối đề nghị:                                      

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc, Tổ cộng tác viên 35 Đảng ủy Khối đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, chủ đề, kết quả Hội nghị; đường 1ối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ.

2. Tăng cường theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhất là trên Internet, không gian mạng, kịp thời phát hiện ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, lợi dụng thông tin liên quan đến Hội nghị, nhất là bài phát biểu của đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, kêu gọi biểu tình, bạo loạn; đồng thời xử lý nghiêm minh các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, vi phạm quy định của pháp luật và công khai kết quả xử lý để răn đe các đối tượng khác.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng trao đổi, xử lý thông tin xấu độc; ngăn chặn, xử lý các hoạt động gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trường hợp phát hiện vụ việc phức tạp, tình huống đột xuất...cần kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo) để hỗ trợ, giải quyết./.

Đinh Phướng