Liên minh hợp tác xã Kiên Giang

Chi bộ

Xem với cỡ chữAA

Tuyên truyền Kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII

(09:42 | 21/10/2021)

Ngày 14/10/2021, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh KIên Giang ban hành Công văn số 35-CV/BTGĐUK về tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Theo đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối sao gửi tài liệu tuyên truyền đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng  tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình. Chi ủy Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang xin giới thiệu nội dung tài liệu của Ban Tuyên giáo:

Trong đó, Kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII với 2 vấn đề lớn trọng tâm: Một là, một số vấn đề của kinh tế - xã hội của 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 3 tháng còn lại năm 2021 và kế hoạch của năm 2022. Tuyên truyền về tình hình kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm rút ra, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới.  Hai là, tuyên truyền khẳng định các nội dung về xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhấn mạnh một số điểm mới đã được Hội nghị thông qua.

(1) Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII.

(2) Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. 

(3) Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

(4) Quy định về những điều đảng viên không được làm.

(5) Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Đinh Phướng

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 35-Đe cuong NQTW 4 khoa XIII.doc